Globus 6

Globus 6 Samfunnsfag

I Globus 6 lærer du om mange viktige tema og begreper fra samfunnskunnskap, historie og geografi.

I samfunnskunnskap lærer du om demokrati som styringsform og om demokratiet i Norge. Du lærer også om samene, blant annet at rettigheter det ble kjempet for under krigen mot nazistene, måtte samene kjempe for også etter krigen - da mot norske myndigheter. Til slutt lærer du også om våre forbruksvaner, om hvordan de påvirkes og utvikles, og konsekvenser dette har for miljøet rundt oss.

I historien lærer du om perioden fra 500-1500 e. Kr. i Europa og i Norge. Romerriket hadde blitt delt i 395, og i 476 ble den siste vestromerske keiseren avsatt. Romerriket var borte, og middelalderen satte inn. Globus 6 handler om Karl den store og Frankerriket, om riddere, korstog, vikingtid- og ferder og om kristningen og storhetstiden i Norge.

I geografi er hovedtemaet Europa - vår verdensdel, om grenser, vær og landskap; om produksjon, forbruk og miljø; om bosetting og levevis; og om regioner og enkelte land i vår verdensdel. I Globus 5 lærte du om Norge og om fylkene i Norge. I Globus 7 kommer du til å lære om verden, men i Globus 6 lærer du altså om Europa.

Nettressurser

Cappelens Atlas - Barnetrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html